Voorwaarden & Kosten

Voorwaarden

Na de intake ontvangt u van de advocaat een brief met opdrachtbevestiging en met de algemene voorwaarden voor de opdracht. Na ontvangst van de door u getekende bevestiging, begint de advocaat met de werkzaamheden.

Kosten


Het honorarium voor de werkzaamheden wordt in het algemeen per kalendermaand in rekening gebracht en de betalingstermijn is 2 weken.
De verschotten, dat zijn de kosten die de advocaat voor de zaak van de cliënt door derden in rekening gebracht krijgt, worden steeds doorberekend( bijv. griffierecht, uittreksels e.d.).

In het algemeen worden de werkzaamheden op basis van een uurtarief en per gewerkt uur in rekening gebracht. Andere beloningsvormen zijn bespreekbaar.
Het uurtarief in 2021 is € 190,- voor particuliere opdrachtgevers en € 210,- voor ondernemingen en instellingen .
Voor kantoorkosten wordt een opslag op het uurtarief in rekening gebracht van 5%.
Tenslotte wordt over uurtarief en kantoorkosten BTW berekend.


Mr. Van der Kolk heeft geen derdenrekening.


Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Van der Kolk

1.1 Advocatenkantoor Van der Kolk (hierna: Mr. G. J. R. van der Kolk of opdrachtnemer), gevestigd en kantoorhoudende te Hilversum is een advocatenpraktijk. Mr. G. J. R. van der Kolk stelt zich ten doel de praktijk van advocaat uit te oefenen in de meest ruime zin.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Mr. G. J. R. van der Kolk ongeacht of deze dienstverlening is verricht in de hoedanigheid van advocaat, procesadvocaat of –gemachtigde, arbiter, bindend adviseur, (bijzonder) curator of anderszins. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

2.1 Alle opdrachten en vervolgopdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door  Mr. G. J. R. van der Kolk, ook als deze door een werknemer of vertegenwoordiger van Mr. G. J. R. van der Kolk zijn geaccepteerd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde aan Mr. G. J. R. van der Kolk verbonden persoon wordt uitgevoerd.

De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek worden bij de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk uitgesloten.

De opdrachtgever kan geen andere natuurlijke persoon of rechtspersoon dan Mr. G. J. R. van der Kolk tot nakoming van de overeenkomst aanspreken of schadeplichtig stellen.

2.2 Bij de uitvoering van de in verband met een verstrekte opdracht te verrichten werkzaamheden, zal Mr. G. J. R. van der Kolk zo veel als redelijkerwijs mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Alle overeenkomsten hebben betrekking op inspanningsverplichtingen en nimmer op resultaatsverbintenissen.

2.3Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven door de betreffende adviseur, zal een door de advocaat verstrekt advies slecht betrekking hebben op civielrechtelijke, strafrechtelijke of bestuursrechtelijk aspecten en aangelegenheden. De opdrachtgever kan er niet van uitgaan dat bij advisering door een advocaat rekening wordt gehouden met eventuele fiscaalrechtelijke implicaties, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders door de betreffende advocaat is aangegeven.

3.1edere aansprakelijkheid van Mr. G. J. R. van der Kolk dan wel van bij Mr. G. J. R. van der Kolk werkzame personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de betreffende verzekeringspolis niet ten laste van de verzekeraar komt. Deze beperking geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Mr. G. J. R. van der Kolk.

3.2Indien geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Mr. G. J. R. van der Kolk jegens opdrachtgevers beperkt tot het voor de uitvoering van de opdracht in rekening gebrachte honorarium, of indien het door Mr. G. J. R. van der Kolk in rekening gebrachte honorarium dit bedrag te boven gaat, tot een bedrag van ten hoogste € 25.000,00.

De aansprakelijkheidsbeperking zoals in dit artikel opgenomen is beperkt tot € 5.000,-  in geval Mr. G. J. R. van der Kolk ten onrechte een opdracht heeft geweigerd en daaruit schade is voortgevloeid.

3.3 Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen twaalf maanden nadat de werkzaamheden waarop die aanspraken betrekking hebben, zijn verricht, tenzij de eventuele rechten van de opdrachtgever overeenkomstig de wet reeds op een eerder tijdstip zijn vervallen. Alle aanspraken dienen steeds schriftelijk en gemotiveerd bij Mr. G. J. R. van der Kolk te zijn ingediend.

3.4 Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens natuurlijke personen, werknemers, directeuren of vennootschappen die bij Mr. G. J. R. van der Kolk in dienst zijn of waarmee Mr. G. J. R. van der Kolk in verband met zijn bedrijfsvoering overeenkomsten heeft gesloten, is uitgesloten ongeacht of die natuurlijke personen voor het ontstaan van de schade (mede) verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen zich – conform artikel 6 bij wijze van derden beding – ten opzichte van de opdrachtgever op deze algemene voorwaarden en derhalve op dit artikel 3.4 beroepen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere vennoten en werknemers van Mr. G. J. R. van der Kolk, daaronder begrepen hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij Mr. G. J. R. van der Kolk hebben verlaten.

4.1 Mr. G. J. R. van der Kolk zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Mr. G. J. R. van der Kolk is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.

4.2 Mr. G. J. R. van der Kolk zal gegevens van de opdrachtgever waarvan redelijkerwijs dient te worden aangenomen dat deze vertrouwelijk zijn, als zodanig behandelen. Wanneer bij de uitvoering van de overeenkomst – in overeenstemming van het in artikel 4.1 bepaalde – derden door Mr. G. J. R. van der Kolk worden ingeschakeld, is het hem toegestaan deze informatie ter kennis van die derden te brengen, tenzij de opdrachtgever vooraf heeft aangegeven dat hiervoor eerst zijn toestemming moet worden verzocht. Op grond van bepaalde wettelijke verplichtingen kan Mr. G. J. R. van der Kolk gehouden zijn informatie over de opdrachtgever, of door hem uitgevoerde transacties, aan derden te verstrekken zonder dat het is toegestaan dat aan zijn opdrachtgever te melden.

5. Verstrekte opdrachten worden door Mr. G. J. R. van der Kolk uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever dient Mr. G. J. R. van der Kolk voor alle aanspraken van derden te vrijwaren en aan Mr. G. J. R. van der Kolk de kosten in verband met verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

6. De opdrachtgever aanvaardt dat alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van allen die voor  Mr. G. J. R. van der Kolk werkzaam zijn of zijn geweest, alsmede ten behoeve van derden die Mr. G. J. R. van der Kolk bij de uitvoering van de betreffende opdracht heeft ingeschakeld, alsmede ten behoeve van de stichting Derdengelden Advocatenkantoor Van der Kolk en zijn bestuurders.

7.Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, te beëindigen door schriftelijke mededeling aan de ander. De opdrachtgever dient bij de opzegging – ongeacht de reden of door welke partij dit is gebeurd – tenminste de diensten en kosten te betalen die tot het moment van opzegging zijn verricht/gemaakt door Mr. G. J. R. van der Kolk.

7.2Nadat de opdracht is geëindigd zullen op verzoek alle in het dossier aanwezige van de opdrachtgever afkomstige stukken alsmede originele (proces)stukken op verzoek van deze aan opdrachtgever worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier voor een periode van 7 jaren zal worden bewaard.

8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de opdrachtgever het honorarium verschuldigd voor het uitvoeren van de opdracht. Het honorarium wordt vermeerderd met 5% kantoorkosten, eventuele reis- en verblijfkosten, eventuele verschotten en omzetbelasting. Het honorarium wordt berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de jaarlijks door Mr. G. J. R. van der Kolk voor elke medewerker vast te stellen uurtarieven Mr. G. J. R. van der Kolk is gerechtigd om in lopende opdrachten telkens met ingang van 1 januari het uurtarief met de jaarlijkse CBS-indexering aan te passen, met dien verstande dat de bedragen worden afgerond op een veelvoud van € 5,-.

8.2 Mr. G. J. R. van der Kolk is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te vragen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

8.3 Door Mr. G. J. R. van der Kolk aan opdrachtgever toegestuurde facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaanzonder aftrek, korting of schuldverrekening. Bij overschrijding van de hiervoor genoemde betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is opdrachtgever aan Mr. G. J. R. van der Kolk een vertragingsrente ter grootte van 6% verschuldigd.

De ontvangen gelden strekken eerst in mindering op de kosten, vervolgens op de verschenen rente en ten slotte op de hoofdsom en de lopende rente.

Indien Mr. G.J.R. van der Kolk zelf dan wel door middel van derden, invorderingsmaatregelen neemt tegen de cliënt, dan komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties - met een minimum van 10% over het te incasseren bedrag - komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

8.4 Indien een declaratie of een voorschotnota als bedoeld in artikel 8.2 van deze algemene voorwaarden van Mr. G. J. R. van der Kolk niet tijdig of niet geheel door opdrachtgever is voldaan is Mr. G. J. R. van der Kolk gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, nadat hij de opdrachtgever tevoren op de hoogte heeft gesteld en deze nog een korte termijn heeft geboden alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Mr. G. J. R. van der Kolk is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.

9.Gefinancierde rechtsbijstand

a. Met opdrachtgever wordt besproken of hij/zij mogelijk in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien Mr. G.J.R. van der Kolk namens opdrachtgever een toevoeging aanvraagt bij de Raad voor Rechtsbijstand, de Raad ter uitvoering van zijn wettelijke taak informatie over de opdrachtgever (en eventueel ook diens partner) kan opvragen bij overheidsinstanties als de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst.
b. Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat de Raad voor Rechtsbijstand een eigen bijdrage zal opleggen, welke door Mr. G.J.R. van der Kolk aan opdrachtgever in rekening wordt gebracht. Hij is gerechtigd een voorschot te verlangen van de te verwachten kosten ter zake de eigen bijdrage en de verschotten. Artikel 8.4 is van overeenkomstige toepassing.
c. Indien de toevoegingsaanvraag wordt afgewezen of de toevoeging (tussentijds dan wel achteraf) wordt ingetrokken, is opdrachtgever gehouden de reeds verrichte werkzaamheden af te rekenen op basis van het dan geldende uurtarief van Mr. G.J.R. van der Kolk.

10.Wanneer communicatie tussen de opdrachtgever en Mr. G. J. R. van der Kolk plaatsvindt door gebruikmaking van elektronische technieken, waaronder onder meer begrepen e-mail en internet, dan zullen beide partijen dienen zorg te dragen voor beveiliging hiervan door middel van gebruikmaking van standaard gangbare virusprotectie. Geen van de partijen is – wanneer hieraan is voldaan – ten opzichte van de andere partij aansprakelijk voor schade in verband met overgebrachte virussen, waaronder mede wordt begrepen schade in verband met daaruit voortvloeiende beschadiging van over te brengen databestanden, beschadigingen van andere bestanden of gegevens op de computersystemen bij de andere partij of kosten voor het verhelpen of het repareren daarvan. De verzending van berichten geschiedt niet geëncrypteerd, tenzij door partijen vóór verzending uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wanneer door de opdrachtgever belangrijke berichten aan Mr. G. J. R. van der Kolk zijn verzonden, dient hij te verifiëren of deze berichten de geadresseerde bij Mr. G. J. R. van der Kolk tijdig en in onbeschadigde toestand hebben bereikt.

11.Mr. G.J.R. van der Kolk hanteert een klachtenregeling die van toepassing is op de dienstverlening. De klachtenregeling is weergegeven in de bijlage  bij deze algemene voorwaarden.

12. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen opdrachtgever en Mr. G. J. R. van der Kolk worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de rechtbank Midden-Nederland, onverminderd de bevoegdheid van Mr. G.J.R. van der Kolk om een geschil voor te leggen aan een rechter aan wie – op grond van de wet bij afwezigheid van deze bepaling – bevoegdheid zou toekomen.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland en zijn tevens te vinden en te downloaden van de website www.advocatenkantoorvanderkolk.nl

Bijlage AV Klachtenregeling Advocatenkantoor mr. G.J.R. van der Kolk

artikel 1 begripsbepalingen

in deze kantoor klachtenregeling wordt verstaan onder:

-klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of the onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de advocatenwet;

-klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

-beklaagde: degen over wie is geklaagd

-klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

-advocaat: mr. G. J.R. van der Kolk.

Artikel 2 toepassingsbereik

1. Deze kantoor klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen de advocaat en de cliënt.

2. De advocaat draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoor klachtenregeling heeft tot doel.

A. Het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;

B. Het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;

C. Behoud en verbetering van bestaande relaties doormiddel van goede klachtenbehandeling;

D. Medewerkers te trainen in cliënt gericht reageren op klachten;

E. Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en klachtenanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoor klachtenregeling hanteert en deze van toepassing is op de dienstverlening.

2. De advocaat heeft in de overeenkomst van opdracht/via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak, en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoor klachtenregeling die na behandeling niet zijn worden opgelost worden voorgelegd aan de rechtbank.

Artikel 5 interne klachtprocedure

1. Indien een cliënt het kantoor benaderd met een klacht, dan wordt de klacht door geleid naar de advocaat, die daar mee optreedt als klachtenfunctionaris.

2. De klachtenfunctionaris stelt de beklaagde in kennis van het indienen van de klacht stelt de klager en beklaagde in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.

3. De beklaagde tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en beklaagde schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en beklaagde het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6. Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1. De klachtenfunctionaris en beklaagde betrachten bij de klachtbehandeling geheimhouding.

2. De klager er is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

2. De beklaagde houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.

3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.

4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij een klachtonderwerp.

2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.